Algemene voorwaarden

PRAAG AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.,
met maatschappelijke zetel op het adres Velvarská 1701/25, Praag 6, postcode: 160 00, Bedrijfsregistratienr. 27593622.

De Klant die gebruik maakt van de diensten van PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o., met maatschappelijke zetel te Velvarská 1701/25, Praag 6, postcode: 160 00, ID: 27593622, aanvaardt deze algemene voorwaarden volledig door het ondertekenen van de bestelling of het contract of door het plaatsen van een bestelling online via de website. Door een bestelling te bevestigen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden waarnaar de bestelling of het verzendingscontract verwijst. Een Klant die het niet eens is met deze Algemene Voorwaarden is niet gerechtigd om een contract met de Onderneming aan te gaan of een bestelling te plaatsen via de website van de Onderneming.

Tenzij anders is overeengekomen, worden alle vervoerdiensten en de bemiddeling daarbij uitsluitend verleend met geregistreerde taxi's zonder taxameter overeenkomstig Wet nr. 111/1994 Coll., Vervoer over de weg, overeenkomstig artikel 21, lid 4, op basis van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst, en voor meerpersoons-wagens met een capaciteit van meer dan negen personen, de chauffeur inbegrepen, als ongeregeld personenvervoer over de weg.

Deze Algemene Voorwaarden worden verwerkt in overeenstemming met de relevante bepalingen van Wet nr. 89/2012 Coll. van het Burgerlijk Wetboek.

De bescherming van de persoonsgegevens van de klanten van het bedrijf is geïmplementeerd na de wijziging van Wet nr. 101/2000 Coll. over de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

 1. Basisbegrippen

1.1 De Onderneming - het Bedrijf is de vervoerder of tussenpersoon van het vervoer van PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o., met zetel te Velvarská 25, Praag 6, postcode: 160 00, ID: 27593622, die vervoer en andere diensten op basis van deze zakelijke voorwaarden voor de Klant verzorgt of regelt.

1.2 De Klant - een persoon of een bedrijf die gebruik maakt van de diensten van de Onderneming op basis van een bestelling of een contract, onderworpen aan deze bedrijfsvoorwaarden.

1.3 Voorwaarden - de voorwaarden waaronder de Onderneming haar transport- of bemiddelingsdiensten aan de Klant verleent; de onmisbare voorwaarde voor het gebruik van de diensten van de Onderneming is de uitdrukkelijke toestemming van de Klant met betrekking tot deze voorwaarden.

1.4 De Dienst/Vervoer - het eigenlijke vervoer of de tussenhandel in Vervoer, reisdiensten, of andere diensten van de Klant, uitgevoerd of bemiddeld door het Bedrijf.

1.5 De chauffeur -de chauffeur is een werknemer van PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o., of een contractuele chauffeur met wie PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o., een vervoersdienst regelt

1.6 Persoonsgegevens van Klanten - persoonsgegevens die, in verband met de bestelling of uitvoering van de activiteiten van de Onderneming voor de Klant, door de Klant aan de Onderneming worden meegedeeld.

 1. Privégegevens van klanten en behandeling van deze gegevens

2.1 De Onderneming werkt bij de verlening van haar Diensten aan Klanten met Persoonsgegevens van Klanten die Klanten aan de Onderneming meedelen met het oog op een goede beveiliging en uitvoering van de Dienst.

2.2. Door in te stemmen met deze voorwaarden geeft de Klant het Bedrijf uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken, behandelen en opslaan van Persoonlijke en andere Gegevens die door de Klant of de door de Klant gemachtigde persoon zijn verstrekt.

2.3 De Onderneming stemt in met de verwerking van haar Persoons- en andere gegevens voor onbepaalde duur, maar uitsluitend met het oog op de uitvoering van de door de Klant bestelde diensten van de Onderneming (passagiers- en bagageservice).

2.4 De Onderneming is niet gemachtigd om door de Klant meegedeelde persoonlijke of andere informatie aan derden te verstrekken en is onderworpen aan het zakengeheim.

2.5 De Klant stemt in met het gebruik van zijn/haar Persoonsgegevens en andere Gegevens uitsluitend onder strikte naleving van de voorwaarden die door de wet zijn gesteld voor de behandeling van dergelijke Persoonsgegevens en andere Gegevens.

2.6 De Onderneming is verplicht om Persoonsgegevens en andere Klantgegevens alleen te verwerken voor zover dat strikt noodzakelijk is en alleen voor zover de Onderneming die Gegevens nodig heeft om haar activiteiten naar behoren uit te voeren en haar diensten aan de Klant te verlenen.

2.7 De Klant stemt ermee in dat indien hij het niet eens is met de gebruiksvoorwaarden van de Onderneming voor zijn Persoons- en andere Gegevens, hij niet gerechtigd is de diensten van de Onderneming te weigeren of niet te gebruiken.

2.8 De Onderneming verbindt zich ertoe Persoonlijke Gegevens en andere Gegevens van de Klant te verstrekken, zowel in elektronische vorm als op papier. Daartoe heeft de Onderneming een verantwoordelijke aangesteld die toeziet op de correcte behandeling van de persoonlijke informatie van de Klanten.

2.9 De bescherming van Persoonlijke en andere Gegevens van Klanten zal door de Onderneming worden uitgevoerd in het kader van haar interne, wettelijke en administratieve maatregelen, in het bijzonder volgens haar eigen interne richtlijn betreffende de bescherming en behandeling van Persoonlijke Gegevens van Klanten, en zal geen gebruik maken van de diensten van derden en bedrijven om de behandeling van Persoonlijke en andere Gegevens van Klanten te verzekeren.

2.10 De bepalingen voor de bescherming van persoonlijke en andere gegevens van klanten zijn van toepassing op zowel de klant als natuurlijke persoon als op tussenpersonen, rechtspersonen en ondernemers die opdrachten uitvoeren en de overdracht van persoonlijke gegevens van klanten van de onderneming met het oog op de bestelling van haar diensten.

2.11 De Onderneming is aansprakelijk voor schade die de Klanten wordt berokkend wegens schending van hun plichten bij de behandeling van hun Persoonsgegevens. De voorwaarde voor het vorderen van schadevergoeding door de Klant is evenwel dat hij tijdig een klacht indient en dat hij zich beroept op plichtsverzuim door de Onderneming. Klachten moeten onderbouwd zijn, waarbij schending van de verplichtingen van het Bedrijf volledig en onvoorwaardelijk moet worden bewezen, en de vordering moet door het Bedrijf worden erkend.

 1. Garantie van schadevergoeding; aansprakelijkheid voor schade

3.1 De Onderneming is jegens de Klant aansprakelijk voor alle schade of ongemakken indien de Onderneming of haar werknemer de schade direct of indirect veroorzaakt. In geval van bemiddeling van het vervoer van de Klant door een andere vervoerder, is de vervoerder aansprakelijk voor de schade die door hen wordt veroorzaakt bij de uitvoering van het vervoer en aanvaardt de Klant hun vervoerdienst door in hun voertuig te stappen.

3.2. De Klant houdt er rekening mee dat hij in deze gevallen geen aanspraken op aansprakelijkheid heeft:

 • Er was een vertraging tijdens het Vervoer, hetzij aanvankelijk bij de aankomst van de Klant, hetzij tijdens het eigenlijke vervoer, te wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een interventie van een natuurramp, het weer, weersomstandigheden, een auto-ongeval dat niet is veroorzaakt door de chauffeur van de maatschappij of een chauffeur van een intermediaire vervoerder, congestie op de weg door wegreparaties of andere communicaties, of vertraging veroorzaakt door overheids- of administratief ingrijpen - politieagenten, enz.
 • Er is vertraging opgetreden in het Vervoer door toedoen van de Klant of een andere opdrachtgever (reisbureau, hotel, touroperator, enz.), bijvoorbeeld door niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats te arriveren.
 • Er is schade toegebracht aan de goederen van de Klant of aan zijn gezondheid ten gevolge van een verkeersongeval dat niet is veroorzaakt door de chauffeur van de Maatschappij of een chauffeur van een bemiddelende vervoerder, maar door een andere chauffeur, een dier of een persoon.
 • Er is schade toegebracht aan de eigendommen van de Klant of aan zijn gezondheid of leven als gevolg van een manoeuvre die de chauffeur tijdens het vervoer heeft moeten uitvoeren om grotere schade of gevolgen te voorkomen, zoals de noodzaak om plotseling te remmen vanwege de situatie op de weg, scherpe omwegen en slippen, wanneer, tenzij het tegendeel wordt bewezen, een dergelijke manoeuvre noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld om een botsing met een dier, mens of ander voertuig op de weg te voorkomen, enz.
 • Er is schade ontstaan door onachtzaamheid van de klant of een andere opdrachtgever (bijvoorbeeld bagage vergeten in de koffer te doen of vergeten uit te laden, verlies van kleine voorwerpen of contant geld tijdens het vervoer, enz.)

3.3 In het geval dat de Klant schade heeft geleden door een afhaling op een ander tijdstip dan het op de bestelling vermelde tijdstip, heeft de Klant recht op een contractuele boete die een forfaitaire schadevergoeding vertegenwoordigt tot een maximum van CZK 2.000. De veroorzaakte schade moet echter aantoonbaar en onderbouwd zijn door de Klant, die een Klacht moet indienen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.4 Door gebruik te maken van het vervoer van de Onderneming of door gebruik te maken van transportbemiddelingsdiensten, verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij het bedrag van een contractuele boete van maximaal 2 000 CZK als forfaitaire schadevergoeding voor schade veroorzaakt door of in verband met het vervoer volledig toereikend acht en met dit bedrag akkoord gaat. In geval van onenigheid is de Klant niet gerechtigd gebruik te maken van de diensten van de Onderneming en is de Onderneming verplicht te weigeren dergelijke diensten te verlenen.

3.5 Indien de Klant voornemens is schadevergoeding te vorderen die het bedrag van de contractuele boete van 2 000 CZK te boven gaat, is hij verplicht zich in geval van schade te verzekeren. Deze verplichting om zich te verzekeren tegen schade in geval van letsel, is door de klant vervuld op basis van het aan boord gaan, en de klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de vervulling van deze verplichting.

 1. Bepaling van het aanvangstijdstip van het vervoer

4.1 De klant of een andere opdrachtgever erkent echter uitdrukkelijk dat hij verplicht is om het tijdstip van vertrek van de klant, d.w.z. het tijdstip van aankomst van het vervoer, ruim van tevoren te onderhandelen (bijvoorbeeld vóór het vertrek, het begin van een andere vlucht, enz.), met inbegrip van de compensatie van ten minste 30 minuten, om te voorkomen dat de vervoerder vertraging oploopt ten gevolge van overmacht, slecht verkeer of complicaties op de weg (ongevallen, files en andere verkeersbeperkingen).

4.2 Indien de Klant of een andere besteller zich bij de vaststelling van het tijdstip van inscheping niet houdt aan de hierboven vermelde termijnen en tijdsreserveringen die in zijn bestelling zijn vermeld, en hij daardoor schade lijdt, heeft hij geen recht op vergoeding van deze schade door de Onderneming.

 1. Bestelmethodes

5.1 Wij verrichten alle diensten op basis van opdrachten van de Klant of andere opdrachtgever (hotel, reisbureau, excursiebegeleider, etc.). Bestellingen kunnen online worden geplaatst via onze website, per e-mail, per telefoon of per SMS. De overeenkomst op grond waarvan de dienstverlening aan de Klant wordt gerealiseerd, komt tot stand op basis van een bindende orderbevestiging. De bindende bevestiging is een bevestiging per SMS voor telefonische en SMS-bestellingen, en een bevestiging per e-mail voor bestellingen die via de webpagina en via e-mail zijn geplaatst. Een bevestiging van ontvangst van een bestelling in het systeem wordt niet als bindend beschouwd, tenzij deze door de Onderneming wordt bevestigd, waarbij de Klant er tegelijkertijd op wordt gewezen dat de diensten van de Onderneming alleen onder deze Bedrijfsvoorwaarden kunnen worden gebruikt.

5.2 Een door de Onderneming bevestigde bestelling (of een gedeelte daarvan) wordt geacht bindend te zijn voor beide partijen, tenzij de ten tijde van de bevestiging overeengekomen voorwaarden van het contract worden geschonden. In het bijzonder de inhoud van de bestelling (exacte specificaties van het vervoer en het aantal vervoerde personen), de prijs van het vervoer, de wijze van betaling, de instemming met de handelsvoorwaarden - in het bijzonder met het maximumbedrag van de contractuele boete en de beperking van de aansprakelijkheid van de Vennootschap voor de veroorzaakte schade, en de termijn van uitvoering.

 1. Betalingsopties

6.1 Contant Bij betaling van een transfer of andere dienst in contanten, accepteert de chauffeur of vertegenwoordiger van het Bedrijf alleen Tsjechische kronen (CZK) en valuta die optioneel zijn tijdens het boekingsproces, d.w.z. Britse ponden (GBP), euro's (EUR), Amerikaanse dollars (USD) en andere. Betalingen in contanten in vreemde valuta zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers van de Tsjechische kroon op de dag van de afhaling, bepaald door de Vennootschap, en niet op de koers die actueel was op de dag van de boeking.

6.2 Met kredietkaart Indien de Klant online betaalt met een debet- of kredietkaart, is het mogelijk om betalingen te verrichten in de volgende valuta's - CZK, EUR, GBP en USD. Als de Klant rechtstreeks aan de chauffeur of een vertegenwoordiger van het Bedrijf betaalt, is het alleen mogelijk om een betaling in CZK te doen en alleen met kaarten waarvan de logo's op de website van het Bedrijf staan. Als de Klant vooraf online betaalt, wordt de chauffeur of een vertegenwoordiger van het Bedrijf op de hoogte gebracht van de betaling; het is niet nodig om een betalingsbewijs af te drukken.

6.3 Bankoverschrijving Betaling per bankoverschrijving (per factuur) is alleen mogelijk op verzoek of wanneer de Onderneming deze betalingsmogelijkheid uitsluitend voor de desbetreffende Klant heeft toegestaan. De Vennootschap kan de betaling van een voorschot eisen alvorens de bestelling wordt uitgevoerd, zoniet heeft zij het recht de bestelling te annuleren. Facturen kunnen alleen in de volgende valuta's worden uitgeschreven - CZK, EUR, USD of GBP. Voor facturen aan buitenlandse klanten waarbij de vervoersprijs minder dan 5 000 CZK bedraagt, heeft de vennootschap het recht 200 CZK administratiekosten in rekening te brengen voor het ontvangen van een buitenlandse betaling.

6.4 PayPal Betaling per bankoverschrijving (per factuur) is alleen mogelijk op verzoek of wanneer de Onderneming deze betalingsmogelijkheid uitsluitend voor de desbetreffende Klant heeft toegestaan. De Vennootschap kan de betaling van een voorschot eisen alvorens de bestelling wordt uitgevoerd, zoniet heeft zij het recht de bestelling te annuleren. Facturen kunnen alleen in de volgende valuta's worden uitgeschreven - CZK, EUR, USD of GBP. Voor facturen aan buitenlandse klanten waarbij de vervoersprijs minder dan 5 000 CZK bedraagt, heeft de vennootschap het recht 200 CZK administratiekosten in rekening te brengen voor het ontvangen van een buitenlandse betaling.

 1. Factuur; Ontvangst van betaling (voorschot)

Voor betalingen die rechtstreeks aan de chauffeur worden gedaan (met een creditcard of in contanten), geeft de chauffeur op de dag van afhaling een ontvangstbewijs af aan de klant (meestal een vereenvoudigd belastingdocument). Voor betalingen die online via de website van de Onderneming worden verricht, krijgt de Klant een ontvangstbewijs voor de bestelde dienst toegestuurd. De definitieve belastingfactuur voor het online depot wordt op verzoek door de Vennootschap verstrekt. Indien de Klant betaalt voor een factuur (bankoverschrijving), wordt de factuur opgemaakt door de Onderneming en is de prijs inclusief BTW. Indien het document rechtstreeks door de contractuele bestuurder wordt afgegeven, kan het al dan niet BTW-plichtig zijn, afhankelijk van de vraag of de bestuurder al dan niet een geregistreerd BTW-plichtige is. Alle vermelde prijzen zijn definitief en inclusief BTW.

 1. Wijze van betaling voor de terugreis

Indien een reservering een retourreis of een groter aantal reizen omvat, kan de Klant het totale bedrag in één keer betalen, of voor elke reis afzonderlijk betalen. De chauffeur zal de Klant een ontvangstbewijs / voucher overhandigen, waarop het exacte betaalde bedrag staat vermeld. Indien beide ritten betaald zijn, zal de Klant de chauffeur op de terugreis een ontvangstbewijs / voucher overhandigen.

 1. Voorschotten

Voor bestellingen waarbij de ophaallocatie zich buiten Praag bevindt, kan het bedrijf vragen om een aanbetaling voor de geselecteerde limousines (bijv. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), ritten en bestellingen voor grotere groepen ten minste 24 uur voor de opgegeven ophaaltijd. In dat geval zal het bedrijf van de Klant worden verzocht de aanbetaling en de eventuele wijze van betaling te melden. Indien het vereiste voorschot niet wordt betaald, heeft de Vennootschap het recht de bestelling te annuleren zonder terugbetaling.

 1. Wijziging van reserverings- en annuleringsvoorwaarden

10.1 Gebruikelijk vervoer (transfers) Indien een Klant zijn reservering om welke reden dan ook wenst te wijzigen of annuleren, kan hij dit doen via de website van het Bedrijf - https://www.prague-airport-transfers.co.uk/, per e-mail of telefonisch voor vertrek - ten minste twee uur voor de afhaaltijd. Indien de Klant reeds heeft betaald voor de pick-up en de rit binnen de vereiste tijd heeft geannuleerd, zal het Bedrijf hem het geld teruggeven of zal de dienst niet worden gefactureerd. Indien de Klant de dienst niet tijdig annuleert, wordt het vooruitbetaalde voorschot of het bedrag voor de uitvoering van het transport beschouwd als het bedrag van de contractuele boete die de Onderneming vergoedt voor de schade veroorzaakt door de laattijdige annulering.

10.2 Vervoer met ophaalpunt buiten Praag Wijzigingen en annuleringen van transfers met een aangewezen opstapplaats buiten Praag zijn onderhevig aan andere annuleringsvoorwaarden. Annuleringen moeten ten minste 24 uur voor de geplande afhaaltijd worden gedaan, anders brengt het Bedrijf 100% annuleringskosten in rekening als een forfaitaire schadevergoeding in de vorm van een contractuele boete die door de Klant wordt betaald. De reden voor het toepassen van 100% annulering (contractuele boete) is het dekken van alle kosten van het bestelde en niet verzonden vervoer van de Onderneming.

10.3 Limousines Voor wijzigingen en annuleringen van limousines (zoals de Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) gelden andere annuleringsvoorwaarden dan voor normale transfers. Annuleringen moeten ten minste 24 uur voor de geplande afhaaltijd worden gedaan, anders brengt het Bedrijf 100% annuleringskosten in rekening. De reden voor het toepassen van 100% annuleringskosten is het dekken van alle kosten van het bestelde en onbeheerde Vervoer door het Bedrijf. In geval van aanzienlijke vertraging van uw vlucht (meer dan 20 minuten), is het mogelijk dat wij niet in staat zijn u een gereserveerde dienst te leveren. In dergelijke omstandigheden proberen we de best mogelijke oplossing te vinden en zullen we ofwel een volledige terugbetaling aanbieden, ofwel een optie om de boeking te wijzigen voor een later tijdstip, of een alternatief voertuig. Deze situaties zijn volledig uitgesloten van onze compensatieregeling.

10.4 Excursies, rondleidingen en andere diensten Annuleringen moeten ten minste twee uur voor de geplande reis worden ingediend, anders brengt de Maatschappij 100% annuleringskosten in rekening (contractuele boete, als forfaitaire vergoeding voor te late annulering). Voor grotere groepen of reserveringen waarvoor een aanbetaling is vereist, moeten annuleringen ten minste 24 uur voor aanvang worden gedaan, anders brengt het Bedrijf 100% annuleringskosten in rekening als een forfaitaire schadevergoeding in de vorm van een contractuele boete die door de Klant wordt betaald. De reden voor de 100% annuleringskosten is om alle kosten te dekken van de reeds bestelde en niet in opdracht gegeven dienst voor rekening van het Bedrijf.

 1. Restituties

Indien de Klant een vooraf betaalde onlinedienst annuleert en recht heeft op terugbetaling, wordt het geld automatisch teruggestort op de kaart (of rekening) waarmee de bestelling werd betaald. De standaardterugbetalingsperiode is 180 dagen vanaf de transactiedatum. Wanneer de Klant na 180 dagen om terugbetaling verzoekt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor de verschillende terugbetalingsmethoden (bv. per post, bankoverschrijving of PayPal-kosten). Anders moeten eventuele terugbetalingsclaims binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij het adres of e-mailadres van het Bedrijf. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Klant geen recht meer op terugbetaling (schadevergoeding).

 1. Vergoeding, maximale contractuele boete

Schadeclaims moeten binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij het adres of e-mailadres van het Bedrijf. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Klant niet langer het recht om schadevergoeding of enige daarmee verband houdende vordering tot schadevergoeding te eisen, met betrekking tot de toepassing van de contractuele boete. Elke klacht van een klant zal echter naar behoren worden onderzocht. De vergoeding voor schade/ongemak is beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de vervoersprijs per reservering, maar niet hoger dan CZK 2 000 - een maximale contractuele boete. Schadevergoeding is volledig vrijgesteld in gevallen waarin om logistieke redenen een vervangende wagon van hetzelfde type of dezelfde wagon in een andere kleur ter beschikking wordt gesteld en de situatie waarin de schade ontstaat door gebeurtenissen die de dienstverlener niet kan beïnvloeden, zoals natuurrampen. Ook schadeclaims in geval van aanzienlijke vertraging van uw vlucht (meer dan 20 minuten) zijn volledig uitgesloten van onze compensatieregeling.

 1. Klachten en de toepassing van de contractuele boete

13.1 In geval van problemen dient de Klant deze klachtenbehandelingsprocedure te volgen. Indien een Klant schadevergoeding wenst te eisen, moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen van het probleem. Indien de Klant zijn chauffeur niet kan vinden of een ander probleem heeft met een bepaalde bestelde dienst, neemt hij onmiddellijk telefonisch contact op met de Onderneming. Indien het probleem niet onmiddellijk of niet in de gewenste mate wordt opgelost, zal de Klant dit per e-mail of schriftelijk aan het Bedrijf meedelen en de bijzonderheden van de klacht vermelden. De klacht zal dan zo spoedig mogelijk worden onderzocht, gewoonlijk binnen enkele dagen.

13.2 Alle nodige contacten betreffende de Onderneming met het oog op het indienen van een klacht of het vorderen van een contractuele boete/compensatie zullen door de Klant op de bestelling of de vervoersovereenkomst worden gevonden, of deze contacten zullen op een zichtbare plaats in de wagen worden gevonden, of het contact zal worden verstrekt door de respectieve bestuurder van de wagen waarin de Klant wordt vervoerd.

13.3 In geval van een inbreuk op de verplichtingen van de Onderneming met betrekking tot de behandeling en de opslag of het gebruik van haar Persoonsgegevens, heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen tegen het gedrag van de Onderneming in deze aangelegenheid. De klacht wordt door de Klant naar het adres of e-mailadres van de Onderneming gestuurd, die de klacht van de Klant zal onderzoeken, onderzoeken en de nodige maatregelen zal treffen, zowel ten aanzien van de klager als ten aanzien van andere Klanten.

 1. Verplichtingen van de Klant

14.1 De klant is verplicht zich tijdens het vervoer te gedragen naar de aanwijzingen van de chauffeur en in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften van het geldige vervoer in acht te nemen. De Klant erkent dat hij vóór het vervoer op de hoogte is gebracht van alle omstandigheden, met inbegrip van de veiligheidsvoorschriften. De Klant verbindt zich er tevens toe de vervoerder en het transportmiddel op geen enkele wijze te beschadigen, deze schoon te houden, geen schade te berokkenen aan de eigendommen van andere vervoerde personen en op geen enkele wijze overlast te veroorzaken tijdens het transport. In geval van niet-nakoming van deze verplichtingen is de Klant zich bewust van de aansprakelijkheid voor de schade die door toedoen van de Onderneming of de bestelde Transporteur of van derden wordt veroorzaakt.

14.2. De Klant is tevens verplicht om op het overeengekomen tijdstip van aankomst in het voertuig te stappen, behalve wanneer hij vaststelt dat hij om een geldige reden (zoals hierboven vermeld) niet in het voertuig kan stappen.

 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig voor onbepaalde tijd met ingang van 30 september 2017. In geval van wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden, die door de Onderneming worden voorbehouden, wordt de Klant geacht gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden in de versie die geldig was op het ogenblik dat het contract werd ondertekend, of de geldige bestelling werd verstuurd of geplaatst.